Afbeeldingsresultaat voor home      Brother Logo 30h        Canon Logo 30h2        epson Logo 30h         Chip Resetters

Welkom op onze webinkt4u, compatible inkt cartridges website (hierna: de "site"). Gelieve deze gebruiksvoorwaarden van deze site door te lezen. Door gebruik te maken van deze site, door er pagina's of andere onderdelen van op te vragen, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site.

Inhoud van de site, eigenaar en gebruik restricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, video clips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'inhoud'), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan compatible inkt cartridges, of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden. De naam 'compatible inkt cartridges', alsmede de logo's van compatible inkt cartridges zijn handelsmerken van compatible inkt cartridges.

Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen voor persoonlijk gebruikt als informatiebron, echter uitsluitend indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve voor persoonlijk gebruik mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van compatible inkt cartridges of de betreffende (auteurs)rechthebbende(n).

Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of her uitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van compatible inkt cartridges opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van compatible inkt cartridges, ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

compatible inkt cartridges is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

compatible inkt cartridges is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij compatible inkt cartridges bestelde artikelen, zulks met uitzondering van wat valt onder de product garantie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

webinkt4u compatible inkt cartridges, beheert en onderhoudt deze site vanuit haar vestiging in Nederland. Op (het gebruik van) deze site is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook (ook die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd) zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Indien u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Herziening van de gebruiksvoorwaarden

Webinkt4u compatible inkt cartridges is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen van voorwaarden, die op u van toepassing zijn, kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.

© Copyright 2007-heden, Find Fish, webinkt4u compatible inkt cartridges, Nederland.

 

 

 

 

SPRT logo